KHUNG THỜI GIAN LÀM VIỆC?

Theo quy định Luật Lao Động hiện hành của Việt Nam, BHD Star chỉ tuyển dụng với các bạn đủ và trên 18 tuổi căn cứ theo các giấy tờ tuỳ thân.